Skip to content

Rheoliadau

Rheoliadau

Mae Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yn dribiwnlys statudol sydd wedi'i sefydlu o dan Ddeddf Addysg 2002.

Mae’r rheoliadau sy’n rheoli gwaith y Tribiwnlys yng nghyswllt apeliadau anghenion addysgol arbennig a hawliadau'n ymwneud â gwahaniaethu ar sail anabledd a'r Codau Ymarfer perthnasol wedi'u rhestru isod.

  • Rheoliadau Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 2012.
    Mae’r rheoliadau i'w gweld ar-lein ac mewn fformat wedi'i argraffu o wefan swyddogol deddfwriaeth y DU (dolen allanol).

Mae gan lywydd y tribiwnlys bŵer i gyhoeddi cyfarwyddyd ymarfer er mwyn egluro rheoliadau gweithdrefnol tribiwnlysoedd.

Dolenni perthnasol

Os oes gennych chi gwestiynau ar ôl edrych ar ein gwefan, rhowch wybod i ni. Gallwch gysylltu â ni drwy yrru neges destun, dros y ffôn neu ar-lein.
Mae rhieni yn gallu apelio yn erbyn rhai penderfyniadau a wneir ynglŷn ag anghenion addysgol arbennig eu plentyn. Os ydych chi’n blentyn neu’n berson ifanc rydych chithau hefyd yn gallu gwneud apêl.
Mae rhieni yn gallu cyflwyno hawliad i TAAAC ynglŷn â gwahaniaethu ar sail anabledd mewn ysgolion yng Nghymru. Plant a phobl ifanc, rydych chithau hefyd yn gallu cyflwyno hawliad eich hun.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Mae ein rhestr termau yn cynnwys rhai geiriau pwysig sy'n cael eu defnyddio ar ein gwefan ac yn ein llyfrynnau.